In zoverre de uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomsten hier niet van afwijken, worden onze verkoopcontracten uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van die van de koper.

Artikel 1.

Algemene bepalingen online verkoop

De website www.kewlox.com is een e-commerce website toegankelijk voor elke internetgebruiker via internet. De website wordt beheerd door KEWLOX NV met hoofdzetel in België, 5310 Leuze (Eghezée), Rue Sainte-Anne 7 en met het ondernemingsnummer 0403.179.807 (hierna “KEWLOX”).

Om geldig te zijn, moeten zowel bestelling als betaling worden uitgevoerd door een meerderjarige. Elke bestelling wordt als bevestigd beschouwd door de effectieve betaling van het bijhorende bedrag. U ontvangt een bevestigingse-mail met de inhoud van de bestelling en het totale bedrag van de aankoop, alle kosten inbegrepen.

De dienst na verkoop van KEWLOX is geopend van maandag tot zaterdag van 10u tot 18u en telefonisch bereikbaar op de volgende telefoonnummers:

Vanuit  België:
0800-14895 (gratis)

Vanuit het buiterland:
+32 800 14 895  (betralend)
+ 32 81 51 79   (NL)
+32 3 237 46 48 (FR)

via het contactformulier

Als lid van de vereniging BeCommerce, verbind Kewlox zich met de bijhorende gedragscode hiervan. In geval van betwisting, verlaat KEWLOX zich op de diensten voor klachtenbemiddeling in het kader van zijn verbintenis aan het label “BeCommerce”.

Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de verkoop die met ons bedrijf is afgesloten, met uitzondering van Kewlox-producten die bij onze verdelers zijn gekocht.

Elke persoon die producten bestelt die te koop aangeboden worden op de website (hierna “de Klant”), wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en ze uitdrukkelijk te hebben aanvaard.

Elke verkoop

De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van artikelen uit het assortiment van KEWLOX en bij elke online aankoop uitgevoerd door de klant via KEWLOX NV. Tenzij voorafgaand andersluidend en schriftelijk akkoord van onze zijde, betekent het feit dat KEWLOX de bevestiging ontvangt voor een bestelling op de website dat er sprake is van een geldig akkoord. De klant tekent een contract op afstand in dit verband.

Artikel 2.

Prijs

De prijzen worden vermeld en aangeduid in euro. De prijsaanduiding slaat exclusief op het schriftelijk omschreven artikel. De eventueel bijgevoegde foto’s hebben uitsluitend decoratieve waarde en kunnen elementen of artikelen tonen die niet in de prijs inbegrepen zijn. Voor elke bestelling wordt de prijs gebruikt die geldig is op de dag van de bestelling. Eenmaal de bestelling geplaatst werd, kan de prijs niet meer gewijzigd worden. De aangegeven prijzen voor de artikelen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten (te rekenen vanuit België vanaf de hoofdzetel van KEWLOX). De eventuele verzendkosten worden steeds vooraf aan de klant ter bevestiging meegedeeld, voor bevestiging van de bestelling. KEWLOX is niet aansprakelijk voor (druk-)fouten die eventueel voorkomen in de aanbiedingen. Als een op de website van KEWLOX aangeduide prijs fout is, en dit werd meegedeeld aan de klant door KEWLOX, heeft de klant uitsluitend recht de bestelling te annuleren of de bestelling te laten uitvoeren aan de correcte prijs.

Artikel 3.

Aanbieding

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootste zorg worden samengesteld, is het mogelijk dat de voorgestelde informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of verouderd is. KEWLOX is slechts gehouden aan een middelenverbintenis wat betreft de juistheid, volledigheid of het bijwerken van de voorgestelde informatie. KEWLOX kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor materiële, typografische of drukfouten. We verzoeken u vriendelijk voorafgaand contact met ons op te nemen voor gedetailleerde vragen over model, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, om maar enkele voorbeelden te noemen. De aanbieding is geldig gedurende 15 dagen en kan op elk moment worden aangepast of ingetrokken door KEWLOX. KEWLOX behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren, zonder enige vorm van rechtvaardiging, de leveringstermijn te wijzigen, de leveringen te verdelen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4.

Betalingen

Via de website heeft de klant de keuze tussen de volgende betalingswijzen: kredietkaart, overschrijving, e-banking of Paypal. In geval van overschrijving, behoudt KEWLOX zich het recht voor de bestelling te annuleren bij gebrek aan effectieve betaling binnen 7 werkdagen na de bestelling. Een bestelling wordt geleverd na ontvangst van het totaalbedrag. Elke levering is contant te betalen, netto zonder korting, in baar geld op onze hoofdzetel, of op onze vestigingen, bij ontvangst van de goederen. De bepalingen, overeenkomsten of ontvangstbewijzen van de post vormen geen schuldvernieuwing noch opschorting van deze regel. Elke factuur die niet betaald werd op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met 15% van het bedrag met een minimum van 50,00€ ter dekking van schade en interesten. Bovendien wordt de factuur vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met de wettelijke interest. We behouden ons het recht voor een voorschot te eisen bij aanvaarding van de bestelling en als voorwaarde hiertoe. Als de koper de levering niet aanvaardt van goederen aan hem verzonden of voor hem bewaard in onze winkels, behouden we ons het recht voor de bestelling als geannuleerd te beschouwen; in dat geval gaat het gestorte voorschot aan ons over als forfaitaire schadevergoeding. Elk in gebreke blijven van een koper wat betreft eender welke van zijn verplichtingen geeft ons het recht al zijn lopende bestellingen te annuleren en alle gestorte voorschotten als forfaitaire schadevergoeding te beschouwen.

Artikel 5.

Levering van goederen en diensten

De overdracht van de goederen wordt geacht te hebben plaats gevonden op het moment van de levering. Geen enkele omruiling of terugname wordt aanvaard. 

KEWLOX houdt er aan de bestellingen te leveren binnen 21 werkdagen na ontvangst van betaling. De aangeduide leveringstermijnen gelden echter slechts als richtlijn. Het overschrijden van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding, en geeft hem evenmin het recht de bestelling te annuleren of het contract te ontbinden. Als bepaalde artikelen niet (tijdig) kunnen worden verzonden, dan wordt de klant hierover op de hoogte gebracht door KEWLOX en kan hij eventueel van deze reden gebruik maken om het contract te ontbinden.

KEWLOX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of gedeeltelijk niet naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, als het niet-naleven te wijten is aan een gebeurtenis gelijkgesteld aan een geval van overmacht, in het bijzonder een algemene of gedeeltelijke staking of een onderbreking van het transport en/of de communicatie, of in geval van brand of overstroming. Als zich een gebeurtenis voordoet die als geval van overmacht wordt beschouwd, dan brengt KEWLOX de klant hiervan op de hoogte. Na een (1) maand onderbreking vanwege overmacht, heeft KEWLOX de mogelijkheid de bestelling niet na te leven.

KEWLOX is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit advies of assistentie door hem geleverd. In elk geval wordt elke aansprakelijkheid beperkt tot het gefactureerde en betaalde bedrag.  Het inladen van de goederen in het voertuig van de koper is altijd de verantwoordelijkheid van die laatste. Mocht echter, uit hoffelijkheid, een van onze medewerkers helpen bij het inladen, kunnen we in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die in deze omstandigheden zou voorkomen.  

We hebben geen enkele garantie dat we op elk moment materiaal hebben van dezelfde herkomst, dezelfde aard of dezelfde kleur. Dit verklaart waarom de geleverde meubels variaties in kleur, nuances en uiterlijk aspect kunnen vertonen.

Verschillen in houttinten kunnen niet als een gebrek worden beschouwd.

Artikel 6. 

Behoud van eigendom

Zelfs na levering, blijven alle goederen de eigendom van KEWLOX tot de volledige betaling werd ontvangen.

Artikel 7.

Klachten

Na ontvangst van de bestelling, wordt de klant geacht onmiddellijk de geleverde goederen te inspecteren. Elke zichtbare schade en/of kwalitatief gebrek van een artikel of klacht in verband met de levering, moet schriftelijk worden meegedeeld :

door het contactformulier in te vullen of door een brief door te sturen naar :Kewlox NV – 7 Rue Sainte-Anne – 5310 Leuze – België

Overeenkomstig artikel 14 van Verordening nr. 524/2013 betreffende onlinegeschillenbeslechting (ODR) kan de klant een klacht indienen via het RLL-platform van de Europese Unie op het volgende adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL. Dit platform is een dienst die wordt aangeboden aan mensen die geschillen met betrekking tot online verkoop- of servicecontracten buiten de rechtbank willen oplossen.

Artikel 8.

Garantie

Kewlox geeft op de constructie van zijn meubels bij normaal gebruik (droge omgeving, nominale last) een levenslange garantie en biedt een omruiling van de stalen en roestvrij stalen hoekprofielen, de houten of aluminium dwarslatten en afstandsstukken wanneer deze breken. De levenslange garantie geldt alleen voor particulieren. Voor de overige elementen van het meubel geldt een garantie tegen fabricagefouten voor een periode van 2 jaar voor de particulieren, naast de eventuele toepassing van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende verborgen gebreken. De garantie voorziet in de normale vervanging van defecte onderdelen. De garantie geldt niet voor kleurverschillen en -afwijkingen noch voor normale slijtage, noch voor delen die door de koper te zwaar werden belast, gewijzigd of fout behandeld werden (sporen van stoten, …), of die in een omgeving met een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 65 % werden geplaatst. Om gebruik te maken van de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen of het identificatie-etiket van het meubel.  Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk worden gemeld. KEWLOX zal, voor zover mogelijk, de verkochte artikelen vervangen door artikelen van dezelfde soort, hoeveelheid en/of formaat, mits de koper ons in de gelegenheid heeft gesteld deze naar behoren te onderzoeken en bij dit onderzoek is vastgesteld dat de goederen, gedurende de toepasselijke garantieperiode, niet aan de normale eisen hebben voldaan.

Artikel 9.

Herroepingsrecht

Een particulier die een aankoop buiten een Kewlox-winkel heeft gedaan, heeft het recht om KEWLOX te melden dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen na ontvangst van het product. De klant die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht moet Kewlox hiervan op de hoogte brengen door middel van een eenduidige verklaring met duidelijke vermelding van de beslissing tot herroeping. Hij kan vrijblijvend gebruik maken van het hem ter beschikking gestelde herroepingsformulier.  De meubelen waarvan de componenten door de consument via de KEWLOX®-meubelconfigurator zijn bepaald, kunnen niet op maat van de klant worden teruggenomen, evenmin als de meubelen waarvan de componenten door de consument zijn bepaald, zodat de meubelen uniek zijn geworden in termen van hoogte, breedte, diepte, aantal vakken, type vakken, kleur van elk van de panelen en deuren, kleur van de planken, kleur van de hoekprofielen, ….  De artikelen moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen naar de fabriek (Kewlox NV, 7 Rue Sainte-Anne 7, 5310 Leuzestraat, België) teruggestuurd worden of naar een Kewlox-winkel in België.  Voor open, gebruikte, vervuilde, beschadigde of onverpakte artikelen kan Kewlox van de klant een vergoeding eisen die overeenkomt met de waardevermindering die het artikel heeft geleden.  Het herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer de klant een bedrijf is of wanneer de producten zijn gekocht voor professioneel gebruik.

Artikel 10.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

KEWLOX is geregistreerd onder het nummer HM 003017032 bij de commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CPVP-CBPL).  KEWLOX verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de klant uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van het contract in het kader van de bestelling, en om aan de klant niet-bindende informatie te zenden omtrent KEWLOX. KEWLOX beschouwt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en waakt erover dat deze gegevens niet doorgegeven, verhuurd of verkocht worden aan derden. De klant kan op elk moment inzage krijgen in zijn gegevens, en kan een correctie ervan vragen. De klant kan weigeren dat KEWLOX deze gegevens gebruikt om hem informatie te zenden. Een schriftelijk verzoek volstaat hiertoe.  De website maakt gebruik van cookies. Het betreft hier informaticabestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer en informatie geven over voorgaande bezoeken aan de website. KEWLOX gebruikt cookies uitsluitend met het oog op een meer persoonlijke dienstverlening aan de gebruikers. Deze cookies kunnen worden geblokkeerd door de gebruiker.  De webpagina’s op de website kunnen elektronische afbeeldingen of “web banners” bevatten, waarmee het aantal bezoekers per pagina geteld kan worden. De informatie verkregen via deze banners is volledig anoniem en dient uitsluitend voor de opbouw van statistieken over de frequentie van de bezoeken en met het oog op een verbeterde dienstverlening.

Artikel 11.  Toepasselijkrecht

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden als ongeldig wordt beschouwd of nietig wordt verklaard krachtens een wettelijke of administratieve bepaling, of door een definitief vonnis van een bevoegde rechtbank, blijven de andere bepalingen integraal van kracht. Elke ongeldige bepaling kan door KEWLOX worden vervangen.  Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en contracten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, net als op de voorwaarden zelf. Doet zich een geschil voor, dan zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd uit het kanton waar de verkoper gevestigd is. Bij vragen, neem contact op met KEWLOX, die zo snel mogelijk een antwoord zal formuleren.